WGBO/PRIVACYREGELEMENT-BEJEGENING EN KLACHTEN


REGISTRATIE GEGEVENS:

Fysio-manueletherapiepraktijk Tilburg registreert, conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), medische en administratieve gegevens om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
De WGBO stel aan fysiotherapeuten de volgende verplichtingen:

 • Toestemmingsvereiste:Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is.
 • Dossierplicht:De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt, zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht: Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).
 • Vernietiging: De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.
 • Geheimhoudingsplicht: Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.
 • Rechten cliënt:De cliënt heeft een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

PRIVACY REGLEMENT:
Op de registratie van informatie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De regels zijn hieronder weergegeven.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, controlerende organisaties (denk aan certificerende instanties), Inspectie voor de Volksgezondheid, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Uw verzekeraar heeft alleen het recht om de administratieve gegevens in te zien (o.a. ten behoeve van declaraties). Medisch inhoudelijk hebben zij geen inzagerecht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
BEJEGENING:
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt.
De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
Indien de patiënt een overdraagbare ziekte heeft, wordt het op prijs gesteld dat dit voor aanvang van de behandeling aan de fysiotherapeut gemeld wordt.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een ruimte waarin de privacy gewaarborgd is. Alleen bij groepstherapie of therapie in de oefenzaal zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, en de patiënt dienen zich tegenover elkaar respectvol te gedragen.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of zal de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
KLACHTEN:
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u of uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten, bij voorkeur persoonlijk, (telefonisch) melden bij de baliemedewerkster. Zij zal uw melding zo spoedig mogelijk intern opnemen met betrokken praktijkmedewerkers. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht zullen ze u vragen een formulier in te vullen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact zoeken met één van beide praktijkhouders.
Tilburg, 2018